Έμιλυ Γκρέκο - Emily Greco

Ο κόσμος της Έμιλυ Γκρέκο

Η Έμιλυ Γκρέκο είναι μια μυθοπλαστική ύπαρξη που έρχεται να μας συνοδεύσει στα οδοιπορικά αναζήτησης υπαρξιακής ταυτότητας.

Zει σε τόσα μέρη, απλά γιατί είναι ένας οδοιπόρος και μάλιστα σε καιρούς παγκοσμιοποίησης. Έτσι της έτυχε ή έτσι την δημιούργησαν τα μυθιστορήματα που περιγράφουν τις περιπέτειές της. Αν και βέβαια, αυτό που φιλοδοξεί, ο διακαής πόθος και η αιτία της ύπαρξής της, είναι να έρθει και να θρονιαστεί στις καρδιές μας.

Γιατί όντως, αν και η Έμιλυ Γκρέκο οδοιπορεί σε μέρη διαφορετικά, μερικές φορές εξωτικά, και σε καιρούς εξαιρετικούς, σίγουρα οι ιστορίες της κάπου θα μας θυμίσουν τις δικές μας. Αυτό που την κάνει ίσως μοναδική είναι η μανία της να παίζει τον Μινχάουζεν. Μ’ ένα μαγικό ραβδί φτιάχνει την ιστορία και μπαίνει μέσα, γιατί η ζωή είναι ένα θαύμα και η Έμιλυ Γκρέκο την ζει έτσι: με θαυμασμό και δέος.

Σαν ένας σύγχρονος θηλυκός Οδυσσέας μας θέλγει με τις περιπέτειές της και μας βάζει στον πειρασμό να τις ζήσουμε νοερά μαζί της, σαλπάροντας για τον Μεγάλο Νότο και σίγουρα, για τα νησιά με τους κρυμμένους «θησαυρούς». Ναι, για την Έμιλυ Γκρέκο υπάρχει ένας τόπος εργαστήρι, μια καταλυτική γη, τα Νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου – Cabo Verde islands.

O mundo da Emily Greco

Emily Greco é uma personagem imaginária que vem nos acompanhar em viagens em busca da identidade existencial.

Ela vive em muitos lugares, simplesmente porque é um viandante nos tempos da globalização. Assim é o seu destino ou pelo menos assim foi plasmada nos romances que descrevem as suas aventuras. Comtudo, é claro, no que ela verdadeiramente aspira (um desejo ardente, causa da sua existência) é de vir e alojar-se nos nossos corações.

De facto, embora Emily Greco viva em vários lugares, às vezes exóticos, e em tempos únicos, as suas histórias certamente nos lembrarão as nossas. Talvez o que a torna única é a sua quase mania de entrar no papel de Barão de Münchhausen. Com a sua varinha mágica, ela cria a história e entra nela. Porque, a vida é um milagre, e Emily Greco vive-a assim: com admiração e fascinação.

Como um Ulisses moderno, em versão feminina, ela nos alicia com suas aventuras e nos solicita a vivê-las mentalmente, navegando para o Grande Sul e certamente para ilhas com “tesouros” escondidos. Efetivamente, a Emily Greco tem o seu “ateliê” numa terra catalítica, as ilhas de Cabo Verde.

Il Mondo di Emily Greco

Emily Greco è un personaggio immaginario che viene ad accompagnarci nei viaggi alla ricerca dell’identità esistenziale.

Vive in tanti posti, semplicemente perché è un viandante e, come se non bastasse, in tempi di globalizzazione. Così ha voluto il destino, o così l’hanno creata i romanzi che descrivono le sue avventure. Anche se, ovviamente, ciò a cui aspira (un ardente desiderio, causa della sua esistenza) è di venire ad alloggiare nei nostri cuori. 

Perché in effetti, sebbene Emily Greco viva in luoghi diversi, a volte esotici, e in momenti unici, le sue storie ci ricorderanno sicuramente le nostre. Ciò che la rende forse unica è la sua quasi-mania di entrare nelle vesti del Barone di Münchhausen. Con la bacchetta magica crea la storia e vi ci entra, perché la vita è un miracolo, ed Emily Greco la vive così: con ammirazione e stupore.

Come un moderno Ulisse, al femminile, ci attira con le sue avventure e ci tenta per viverle mentalmente con lei, salpando per il Grande Sud e certamente per isole con “tesori” nascosti. Perché in realtà, per Emily Greco, esiste un laboratorio, una terra catalitica, le isole di Cabo Verde.

The world of Emily Greco

Emily Greco is a fictional being that comes to accompany us on the journey in search of the existential identity.

She lives in many places, simply because she is a wayfarer and, to make matters worse, in times of globalization. That is how it happened to her, or that is how the novels that describe her adventures created her. Although, of course, what she aspires to, (a burning desire, the cause of her existence) is to come and be enthroned in our hearts.

Because indeed, although Emily Greco lives around different places, sometimes exotic, and at exceptional times, her stories will surely remind us of ours. What makes her perhaps unique is her almost-mania of entering the role of Baron of Münchhausen. With the magic wand she creates the story and enters it, because life is a miracle, and Emily Greco lives it like this: with admiration and amazement.

Like a modern female Ulysses, she captivates us with her adventures and tempts us to live them mentally with her, sailing to the Great South and certainly to islands with hidden “treasures”. Because definitely, for Emily Greco, there is a workshop-place, a catalytic land, the islands of Cabo Verde.

Cabo Verde islands

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

The crew Η ομάδα μας

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Sitemap

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor